Tom XXII

Studia Podlaskie, 2014, tom XXII : [23]

Spis treści/Content

I. STUDIA I ARTYKUŁY

  1. Jan Tęgowski
   O elicie urzędniczej Podlasia uwag kilka
  2. Adam Miodowski
   Działania propagandowo-dezintegracyjne „Wojskówki” KPRP w Wojsku Polskim na przełomie lat 1919/1920
  3. Wojciech Śleszyński
   Wrzesień 1939 roku na Polesiu
  4. Oksana Voytyuk
   Perspektywa stosunków Mołdawii z Unią Europejską w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i programu Partnerstwa Wschodniego na tle aktualnej sytuacji geopolitycznej w regionie

II. MATERIAŁY Z KONFERANCJI

  1. Diana Dajnowicz
   Prawna ochrona kobiet w świetle wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  2. Hanna Dębska
   Płeć i władza. Kobiety w Trybunale Konstytucyjnym
  3. Urszula Ćwik
   Miejsce kobiet w przestrzeni publicznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do lat siedemdziesiątych (w świetle „Kobiety i Życia” i „Filipinki”)
  4. Małgorzata Dajnowicz
   Wizerunek kobiet sfery polityki. Polska na tle państw zachodnich (na podstawie analizy treści wybranych tygodników)
  5. Beata Goworko-Składanek
   Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki ubóstwa kobiet w Unii Europejskiej

III. MATERIAŁY

  1. Jan Snopko
   „Rządy niemieckie w Grodnie i okolicy” (1915–1917)

IV. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

  1. Aleksander Siemaszko
   O historii monasteru supraskiego i jego bibliotece: uwagi do książki: Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych: katalog rękopisów supraskich, oprac. Antoni Mironowicz et al.
  2. Andrzej Wałkówski
   Adam Chęć, Jan Gancewski, Folwarki zakonu krzyżackiego na terenie komturstwa malborskiego do wojny trzynastoletniej. Z obrazu funkcjonowania struktury gospodarczej państwa zakonu krzyżackiego
  3. Andrzej Wałkówski
   Nowe spojrzenie na gospodarkę krzyżacką; Jan Gancewski, Folwarki państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1466–1525. Struktura – produkcja – przemiany – reformy – znaczenie
  4. Elżbieta Bagińska
   O peregrynacjach naukowych protestantów polskich i litewskich; w związku z książką Ferenca Postmy, Studenci z Rzeczypospolitej we fryzyjskim uniwersytecie we Franeker (Spis nazwisk i bibliografia)
  5. Elżbieta Bagińska
   Piotr Oczko, Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji
  6. Agnieszka Michalczuk
   Gaspard de Tende, Relacja historyczna o Polsce
  7. Mariusz Drozdowski
   Theatrum humanae vitae. Cтудії на пошану Наталі Яковенко
  8. Jan Kofman
   Grzegorz Zackiewicz, Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej I połowy XX wieku
  9. Stefan Dmitruk
   Dwie godziny. Wspomnienia mieszkańców Chełmszczyzny i Południowego Podlasia o akcji „Wisła”
  10. Wiesław Charczuk
   „Obława! Obława! Na młode wilki obława!” Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953

V. KRONIKA NAUKOWA

  1. Katarzyna Chomicz
   Sprawozdanie z XI Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego
  2. Łukasz Makowski
   Sprawozdanie ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Czas wojny, czas pokoju – Stany Zjednoczone Ameryki w XX i XXI wieku”

V. IN MEMORIAM

 1. Teresa Chynczewska-Hennel
  Śp. Profesor Zbigniew Wójcik (29 X 1922 – 22 III 2014)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *