O nas

Studia Podlaskie (SP) – rocznik wydawany od 1989 roku przez Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Założycielem i długoletnim redaktorem naczelnym był profesor Michał Gnatowski. W latach 2011-2018 redaktorem naczelnym był dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB. Od 2018 roku redaktorem naczelnym jest dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB.

Pismo publikuje wyniki najnowszych badań z dziedziny historii i nauk politycznych dotyczących terenów Rzeczypospolitej w jej dawnych i obecnych granicach. Gros artykułów dotyczy ziem północno-wschodniego Mazowsza, Podlasia i dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane. Są one poddawane pełnej procedurze recenzyjnej, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Nazwiska recenzentów publikowane są na stronie 2 pisma w wersji papierowej.

SP publikowane są w 150 egzemplarzach (wersja papierowa – pierwotna), a ponadto dostępne jest on-line na stronach Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej (PBC), Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB) oraz w wersji PDF na stronie internetowej pisma.

Format: B5

Indeksacja: CEJSH, BazHum, Index Copernicus