Informacje dla autorów

 1. Teksty o wielkości nie przekraczającej 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków) prosimy dostarczać drogą elektroniczną do 30 kwietnia na adres: studiapodlaskie@uwb.edu.pl  Teksty złożone po tej dacie będą kwalifikowane do następnego numeru.

  1. Do tekstu prosimy dołączyć:

   1. abstrakt o długości nie przekraczającej 500 znaków,

   2. streszczenie o długości nie przekraczającej 1000 znaków,

   3. słowa kluczowe: 4-6 (sugerujemy unikanie słów o ogólnym znaczeniu, np. historia, proponując słowa bardziej konkretne np. historia Podlasia),

   4. bibliografię (załącznikową), gdzie poszczególne opisy bibliograficzne uzupełnione będą w informację o wydawnictwie.

 1. Każdy tekst winien być zaopatrzony w informację o autorze (ok. 250-300 znaków):

  1. nazwisko i imię (imiona) autora oraz numer ORCID,

  2. adres pocztowy i elektroniczny, miejsce pracy autora oraz (ewentualnie) adres prywatny z zaznaczeniem czy autor zgadza się na publikację jego prywatnego adresu elektronicznego, bądź czy możliwe jest jego podanie za pośrednictwem redakcji. Prosimy o dołączenie poniższego upoważnienia (w zał.),

  3. numer telefonu kontaktowego (wyłącznie do wiadomości redakcji, chyba że autor życzy sobie inaczej),

  4. zainteresowania naukowe, pełnione funkcje naukowe lub społeczne, redakcja czasopism naukowych, etc.

 1. Prosimy o stosowanie się do zamieszczonej niżej instrukcji redakcyjnej. W przypadku dostarczenia tekstu w języku innym niż polski, prosimy aby był to jeden z języków kongresowych.

 2. Informujemy, że wszystkie teksty zamieszczone w czasopiśmie będą publikowane on-line na stronie Studiów Podlaskich. Prosimy autorów o wyrażenie pisemnej zgody (z własnoręcznym podpisem) na taką publikację Umowa licencyjna zostanie wysłana po przyjęciu tekstu do druku.

 3. Przyjmujemy wyłącznie teksty o charakterze naukowym, nigdzie wcześniej nie publikowane. Prosimy o wypełnienie oświadczenia (w zał.). Bez tego typu deklaracji teksty nie będą przyjmowane.

 4. Informujemy, że każdy tekst zostanie poddany recenzji wewnętrznej przez członków redakcji oraz recenzji przynajmniej dwóch recenzentów zewnętrznych. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji będzie przyjęty do druku.

 5. Wymagamy od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Wykorzystanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.

 6. W przypadku zamieszczenia fotografii, ryciny, mapy, etc. (o ile prawa autorskie nie wygasły), wymagamy od autora zgody autora/właściciela zamieszczanych ilustracji.

 7. Jednocześnie informujemy, że gostwritingguest autorship są przejawami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 8. Redakcja winna też uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

 9. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamanie i naruszanie zasad etyki obowiązującej w nauce.

 10. Zasady dotyczące publikowania opracowane zostały w zgodzie z zaleceniami Comitee on Publication Ethics (COPE).