Informacja dla recenzentów

 1. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jej odrzucenia.

 2. Każdy artykuł winien posiadać dwie osobne recenzje sporządzone przez niezależnych od siebie recenzentów wywodzących się spoza środowiska naukowego Redaktora czasopisma.

 3. Każda recenzja winna by zakończona własnoręcznym podpisem autora wraz z datą przekazania recenzji redakcji czasopisma.

 4. Każdy recenzent winien podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem (formularz w załączniku);

  1. bezpośrednie relację osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt).

  2. relacje podległości zawodowej,

  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

 1. Nazwiska recenzentów będą publikowane na stronie papierowej i elektornicznej czasopisma.

 2. Recenzent winien poinformować redakcję o wszelkich przejawach nierzetelności naukowej w recenzowanym artykule, zwłaszcza łamanie i naruszanie zasad etyk obowiązujących w nauce.

 3. Zasady dotyczące recenzowania opracowane zostały w zgodzie z zaleceniami Polskiego ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.